کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۶۰۵۶ ویدئو

دفاعیات نجفی در دادگاه

دفاعیات نجفی در دومین جلسات در دادگاه: اسلحه به صورت غیر ارادی شلیک شد یادم است چند بار به او گفتم ول کن دستمو دفاعیات نجفی در دادگاه

تازه ترین ویدئوها