کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۵۷۷۰۵ ویدئو

معرفی دیتا سنترهای گوگل

مرکز داده به مجموعای از سرویس گرها، زیرساخهای ارتباطیامنیتی و تجهیزات الکترونیکی گفته مشود که برای ارایه، نگهداری و پشتیبانی از سرو