کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۹۳۳۴۵ ویدئو

تذکر مجری تلویزیون به محمود صادقی درخصوص تشبیه کردن ظریف به کار حضرت علی

تذکر مجری تلویزیون به محمود صادقی درخصوص تشبیه کردن ظریف به کار حضرت علی(ع) و سر در چاه بردن و درددل کردنwww.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : تذکر مجری تلویزیون به محمود صادقی درخصوص تشبیه کردن ظریف به کار حضرت علی