کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۱۲۲۹ ویدئو

راهپیمایی مخالفان و موافقان خوردن گوشت سگ در کره

گروهی از مخالفان خوردن گوشت سگ روز جمعه به مناسبت روزچوبوک در برابر مجلس ملی کره جنوبی تظاهرات کرده و خواستار تصویب قانون منع کشتار سها