کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۰۳۱۹۰ ویدئو

نامه نجفی در دادگاه خوانده شد / میترا مهدور الدم است و مرا تهدید به دوستی با اجنبی ها می کرد !

در نامه نجفی که در دادگاه خوانده شد او نوشته بود میترا تهدیدش می کرد با اجنبی ها همخوابی می کند و مهدورالدم است قاضی شهریاری سرپرست دادسرا