کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۸۱۱۳ ویدئو

بازگویی یک تغییر از زبان جف ویلیامز؛ چه اتفاقی بین اپل و کورنینگ افتاد؟

بازگویی یک تغییر از زبان جف ویلیامز؛ چه اتفاقی بین اپل و کورنینگ افتاد؟