کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۸۹۴۳۱ ویدئو

تشویق پرشور عادل فردوسی در جشن حافظ

تشویق پرشور عادل فردوسی توسط مردم در جشن بزرگ حافظ