کل ویدئوها تاکنون: ۱۳۱۶۵۲۸ ویدئو

العالم مهمان کوتاه قامتان کارآفرین

دوربین شبکه جهانی العالم با ورود به کافه رستوران کوتاه قامتان پایتخت قصه کارکنان با نشاط، پراراده و خوش رو این رستوران را در مستندی 25 دقیق