کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۲۲۰۷ ویدئو

رادیوگرام | راه مقابله با جنگ اقتصادی چیست؟

راه مقابله با جنگ اقتصادی پرداختن به اقتصاد خودمان و چشم دوختن به نیروی انسانی با ارزش داخلی است.

تازه ترین ویدئوها