کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۶۶۲۲۰ ویدئو

ایران:آمریکا دست ازپا خطا کندناوهایشان رامیزنیم/آمریکا:ایران بایدخیلی مراقب باشد

فوری؛ ایران: آمریکا دست از پا خطا کند ناوهایشان را می زنیم/ آمریکا: ایران باید خیلی مراقب باشد! ایران:آمریکا دست ازپا خطا کندناوهایشان رامیزنیم/آمریکا:ایران بایدخیلی مراقب باشد