کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۲۵۲۹۵ ویدئو

اطلاعات عمومی یا گوگل؟

هدف گوگل از آغاز laquoسازماندهی کردن اطلاعات دنیا و دسترسzwnjپذیر کردن آنzwnjها برای عمومraquo بود پس طبیعیه که مطالعه کردن کاهش چشمگیری پیدا کنه