کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۹۴۰۳۷ ویدئو

????توهین سریال گاندو به «گلستان سعدی»!

‏اینقدر که کتاب ‎گلستان سعدی در تقابل با ایران به من کمک کرده، منابع مالی آمریکا و قدرت دولت آمریکا نکرده)! این جمله عجیب از زبان یکی از شخصیت‌های منفی در قسمت بیست‌و‌پنجم سریال ‎گاندو مصداق ایجاد نفرت و بدگمانی علیه یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی نیست؟ ????توهین سریال گاندو به