آریا ویدئو http://video.aryanews.com دوبله ی من از آنی شرلی http://video.aryanews.com/Video/808878/دوبله-ی-من-از-آنی-شرلی fa-IR 2019/01/19 19:37:06:000 داستان های آن شرلی - صبحی که گلها همه شکفته می شوند http://video.aryanews.com/Video/808875/داستان-های-آن-شرلی---صبحی-که-گلها-همه-شکفته-می-شوند fa-IR 2018/12/22 01:08:20:000 داستان های آن شرلی - نامه ای از جزیره پرنس ادوارد http://video.aryanews.com/Video/808873/داستان-های-آن-شرلی---نامه-ای-از-جزیره-پرنس-ادوارد fa-IR 2018/12/21 14:39:05:000 آنه شرلی http://video.aryanews.com/Video/808877/آنه-شرلی fa-IR 2018/12/15 10:27:25:000 داستان های آن شرلی - اعتصاب http://video.aryanews.com/Video/808845/داستان-های-آن-شرلی---اعتصاب fa-IR 2018/12/15 07:56:43:000 داستان های آن شرلی - اعتصاب http://video.aryanews.com/Video/808842/داستان-های-آن-شرلی---اعتصاب fa-IR 2018/12/14 21:57:36:000 داستان های آن شرلی - شروع یک زندگی جدید http://video.aryanews.com/Video/808854/داستان-های-آن-شرلی---شروع-یک-زندگی-جدید fa-IR 2018/12/14 02:15:12:000 داستان های آن شرلی - به طرف جزیره پرنس ادوارد http://video.aryanews.com/Video/808868/داستان-های-آن-شرلی---به-طرف-جزیره-پرنس-ادوارد fa-IR 2018/12/08 02:40:00:000 داستان های آن شرلی - آغوش گرم مادر http://video.aryanews.com/Video/808857/داستان-های-آن-شرلی---آغوش-گرم-مادر fa-IR 2018/12/01 10:12:54:000 داستان های آن شرلی - نامه ای از جزیره پرنس ادوارت http://video.aryanews.com/Video/808872/داستان-های-آن-شرلی---نامه-ای-از-جزیره-پرنس-ادوارت fa-IR 2018/11/30 08:11:16:000 داستان های آن شرلی - نامه ای از جزیره پرنس ادوارت http://video.aryanews.com/Video/808874/داستان-های-آن-شرلی---نامه-ای-از-جزیره-پرنس-ادوارت fa-IR 2018/11/30 04:05:19:000 داستان های آن شرلی - اشک های تصاب http://video.aryanews.com/Video/808858/داستان-های-آن-شرلی---اشک-های-تصاب fa-IR 2018/11/24 09:23:21:000 داستان های آن شرلی - اشک های تصاب http://video.aryanews.com/Video/808856/داستان-های-آن-شرلی---اشک-های-تصاب fa-IR 2018/11/23 23:46:18:000 داستان های آن شرلی - به سوی شهری دور http://video.aryanews.com/Video/808866/داستان-های-آن-شرلی---به-سوی-شهری-دور fa-IR 2018/11/23 08:56:21:000 داستان های آن شرلی - به سوی شهری دور http://video.aryanews.com/Video/808863/داستان-های-آن-شرلی---به-سوی-شهری-دور fa-IR 2018/11/23 02:37:02:000 داستان های آن شرلی - خانه ای در نسیم http://video.aryanews.com/Video/808865/داستان-های-آن-شرلی---خانه-ای-در-نسیم fa-IR 2018/11/10 09:12:22:000 داستان های آن شرلی - کلاس خصوصی http://video.aryanews.com/Video/808851/داستان-های-آن-شرلی---کلاس-خصوصی fa-IR 2018/11/09 08:54:59:000 داستان های آن شرلی - کلاس خصوصی http://video.aryanews.com/Video/808848/داستان-های-آن-شرلی---کلاس-خصوصی fa-IR 2018/11/09 02:20:07:000 داستان های آن شرلی - تنهایی آنه http://video.aryanews.com/Video/808850/داستان-های-آن-شرلی---تنهایی-آنه fa-IR 2018/11/03 09:02:30:000 داستان های آن شرلی - تنهایی آنه http://video.aryanews.com/Video/808847/داستان-های-آن-شرلی---تنهایی-آنه fa-IR 2018/11/03 02:33:10:000 داستان های آن شرلی - جدایی http://video.aryanews.com/Video/808843/داستان-های-آن-شرلی---جدایی fa-IR 2018/11/02 02:07:57:000 داستان های آن شرلی - جدایی http://video.aryanews.com/Video/808844/داستان-های-آن-شرلی---جدایی fa-IR 2018/11/01 19:39:40:000 داستان های آن شرلی - جشن سال نو http://video.aryanews.com/Video/808860/داستان-های-آن-شرلی---جشن-سال-نو fa-IR 2018/10/27 03:01:41:000 داستان های آن شرلی - یک مهمان بی نظیر http://video.aryanews.com/Video/808853/داستان-های-آن-شرلی---یک-مهمان-بی-نظیر fa-IR 2018/10/20 02:13:51:000 داستان های آن شرلی - یک کار خطرناک http://video.aryanews.com/Video/808859/داستان-های-آن-شرلی---یک-کار-خطرناک fa-IR 2018/10/13 02:32:21:000 داستان های آن شرلی - یک کتابخانه http://video.aryanews.com/Video/808849/داستان-های-آن-شرلی---یک-کتابخانه fa-IR 2018/10/05 04:31:35:000 داستان های آن شرلی - بیاید بریم گردش http://video.aryanews.com/Video/808855/داستان-های-آن-شرلی---بیاید-بریم-گردش fa-IR 2018/09/30 03:50:44:000 داستان های آن شرلی - بیاید بریم گردش http://video.aryanews.com/Video/808861/داستان-های-آن-شرلی---بیاید-بریم-گردش fa-IR 2018/09/29 03:52:12:000 داستان های آن شرلی - قسمت 12 - آرزوی رالدولف http://video.aryanews.com/Video/808862/داستان-های-آن-شرلی---قسمت-12---آرزوی-رالدولف fa-IR 2018/09/27 23:47:54:000 داستان های آن شرلی - قسمت 11 - اولین روز مدرسه http://video.aryanews.com/Video/808867/داستان-های-آن-شرلی---قسمت-11---اولین-روز-مدرسه fa-IR 2018/09/20 18:01:39:000